Văn bằng chứng chỉ

1. Thông báo về việc thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 01/2022

2. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 02/2022

5. Thông báo về việc thi TOEFL ITP, TOEIC ngày 19/12/2021

6. Thông báo về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL ITP, TOEIC tháng 01 năm 2022

7. Thông báo hoãn thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 21/11/2021 và 05/12/2021

8. Thông báo hoãn thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 7/11/2021

9. Thông báo tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 12 năm 2021.

10. Thông báo về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL ITP, TOEIC tháng 11 năm 2021

DANH MỤC