Văn bằng chứng chỉ

1. Thông báo về việc hoãn thi Toefl ITP và Toeic ngày 3 tháng 7 năm 2022

2. Thông báo về thi TOEFL - ITP và TOEIC ngày 5 tháng 6 năm 2022

3. Thông báo về tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP và TOEIC tháng 7 năm 2022

4. Thông báo hoãn thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 22 tháng 5 năm 2022

5. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 06/2022

6. Thông báo vv hoãn thi TOEFL-ITP và TOEIC ngày 08/5/2022

7. Thông báo về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 17 tháng 4 năm 2022

8. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 05 năm 2022

9. Thông báo hoãn thi TOEFL - ITP và TOEIC ngày 03/4/2022

10. Thông báo về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 20 tháng 03 năm 2022

DANH MỤC