Tuyển sinh

41. Thông báo vv tiêm văc-xin Vero Cell mũi 2 phòng chống dịch Covid 19

42. Thông báo vv tăng cường đảm bảo an toàn cho sinh viên nội trú

43. Thông báo vv tiêm vắc-xin Pfizer mũi 2 phòng chống dịch COVID-19

44. Thông báo vv đăng ký tiêm vắc-xin phòng chống COVID-19 (đợt tháng 12/2021)

45. Thông báo hoãn thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 21/11/2021 và 05/12/2021

47. Thông báo V/v triển khai đào tạo trực tiếp kết hợp với trực tuyến

48. Các văn bản chỉ đạo về phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới