Tuyển sinh

31. Thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 2 năm 2022

32. Thông báo về việc thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 03/2022

33. Thông báo về việc thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 01/2022

34. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 02/2022

36. Thông báo vv đăng ký tiêm văc-xin phòng chống dịch COVID - 19

38. Thông báo về việc thi TOEFL ITP, TOEIC ngày 19/12/2021

39. Thông báo vv tiêm văc-xin Astra Zeneca mũi 2 phòng chống dịch Covid 19

40. Thông báo về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL ITP, TOEIC tháng 01 năm 2022