Tuyển sinh

261. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 18 tháng 03 năm 2018

262. Thông báo Về việc mở các lớp tiếng Nhật cơ bản

265. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 04 tháng 02 năm 2018

266. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP ngày 04 tháng 02 năm 2018

268. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 14 tháng 01 năm 2018

269. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ

270. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018