Tuyển sinh

204. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 7 năm 2019

206. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 06 năm 2019

207. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 19 tháng 05 năm 2019

208. Thông báo tuyển sinh, đào tạo, cấp giấy chứng nhận AutoCad ứng dụng

209. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 20 tháng 04 năm 2019

210. Thông báo vv thi TOEFL-ITP ngày 17 tháng 3 năm 2019