Tuyển sinh

203. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 13 tháng 05 năm 2018

204. Thông báo Về việc phối hợp tổ chức "Học kỳ trong quân đội"

205. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP ngày 13 tháng 05 năm 2018

206. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 26 tháng 04 năm 2018

208. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 09 tháng 04 năm 2018