Tuyển sinh

101. Thông báo V/v thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 11 tháng 04 năm 2021.

103. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 5 năm 2021

104. Thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2021

106. Thông báo vv tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

107. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 04 năm 2021

108. Thông báo vv hoãn thi TOEFL-ITP, tháng 3 năm 2021

109. Thông báo Về việc hoãn thi TOEFL - ITP, TOEIC đợt 7.2.2021

110. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 3 năm 2021