Tuyển sinh

92. Thông báo vv hoãn thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 9 tháng 5 năm 2021

93. Đề án mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ năm học 2020-2021

94. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 06/2021

95. Thông báo V/v thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 11 tháng 04 năm 2021.

97. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 5 năm 2021

98. Thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2021

100. Thông báo vv tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19