Tuyển sinh

2. Đề án tuyển sinh năm 2022

3. Thông báo về việc hoãn thi Toefl ITP và Toeic ngày 07 tháng 8 năm 2022

4. Thông báo về tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP và TOEIC tháng 9 năm 2022

6. Thông báo về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 08 năm 2022

7. Thông báo về việc hoãn thi Toefl ITP và Toeic ngày 17 tháng 7 năm 2022

8. Thông báo về việc hoãn thi Toefl ITP và Toeic ngày 3 tháng 7 năm 2022