Lịch tuần

Lịch tuần từ 12/06/2023 đến 18/06/2023

 

     ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 
 

 


LỊCH CÔNG TÁC

(TỪ 12/06/2023 ĐẾN 18/06/2023)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Đơn vị,

cá nhân chuẩn bị

Chủ trì, chỉ đạo

Địa điểm

Thứ 2

12/06/2023

8h00

Tập huấn công tác chuyển đổi số năm 2023

- Trưởng, phó các phòng chức năng;

- Trưởng, phó các Viện, Trung tâm;

- Trưởng, phó các khoa chuyên môn.

Văn phòng ĐHTN

Giám đốc ĐHTN

Trung tâm hội nghị ĐHTN

8h00

Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh”

- Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Thái Nguyên;

-  Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu Trưởng, Đảng ủy viên phụ trách Công tác Tuyên giáo: Đ/c Đỗ Trung Hải

Văn Phòng Đảng ủy

Bí thư Đảng ủy

PH1 ĐHTN

11h00

Hết hạn nộp Bản dịch minh chứng cốt lõi, phụ lục và danh mục minh chứng 02 CTĐT Kỹ thuật Cơ điện tử; Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa.

14h00

Hội nghị viên chức Khoa Kinh tế- Công Nghiệp

- Đại diện BGH: PHT. Nguyễn Quốc Tuấn;

- Đại diện Công đoàn Trường: Đ/c Nguyễn Thái Vĩnh;

- VCNLĐ Khoa Kinh tế- Công nghiệp.

Khoa Kinh tế- Công nghiệp

PHT. Nguyễn Quốc Tuấn

P304-A5

14h00

Hội nghị viên chức Khoa Xây dựng & Môi trường

- Đại diện BGH: Hiệu trưởng;

- Đại diện Công đoàn Trường: Đ/c Nguyễn Thị  Mai Hương;

- VCNLĐ Khoa Xây dựng & Môi trường

Khoa Xây dựng & Môi trường

Hiệu trưởng

PH1

16h00

Họp hội đồng xét đền bù kinh phí

Các thành viên Hội đồng (theo Quyết định số 740/QĐ-ĐHKTCN ngày 23/05/2023);

Phòng HC-TC

Chủ tịch HĐ

PH1

16h20

Họp thường trực hội đồng công tác cán bộ

Các thành viên Hội đồng (theo Quyết định số 2102/QĐ-ĐHKTCN ngày 05/08/2023);

Phòng HC-TC

Chủ tịch HĐ

PH1

Thứ 3

13/06/2023

14h00

Họp báo cáo kết quả biên dịch tài liệu tự đánh giá CTĐT Kỹ thuật Cơ điện tử; Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa.

- Nhóm Biên dịch (theo Quyết định số 339/QĐ-ĐHKTCN ngày 16/3/2023, Quyết định số 340/QĐ-ĐHKTCN ngày 16/3/2023);

- Đại diện lãnh đạo khoa Cơ khí;lãnh đạo Khoa Điện.

Nhóm Biên dịch; Phòng QLCL

Hiệu trưởng

PH1

15h00

Họp Ban soạn thảo Quy định tuyển chọn và quản lý giảng viên được cử đi đào tạo theo Đề án 89

Các thành viên Ban soạn thảo (theo Quyết định số 838/QĐ-ĐHKTCN ngày 08/06/2023);

 

Phòng HC-TC

Trưởng ban

PH1

Thứ 4

14/06/2023

8h00

Hội nghị viên chức Phòng Hành chính- Tổ chức

- Đại diện BGH: PHT. Nguyễn Quốc Tuấn;

- Đại diện Công đoàn Trường: Đ/c Nguyễn Thái Vĩnh;

- VCNLĐ Phòng HC-TC.

Phòng HC-TC

PHT. Nguyễn Quốc Tuấn

PH1

8h00

Hội nghị viên chức Trung tâm Thực nghiệm

- Đại diện BGH: PHT. Vũ Ngọc Pi;

- Đại diện Công đoàn Trường: Đ/c Lâm Hùng Sơn;

- VCNLĐ Trung tâm Thực nghiệm.

Trung tâm Thực nghiệm

PHT. Vũ Ngọc Pi

Hội trường TTTN

10h00

Hội nghị viên chức Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp

- Đại diện BGH: Hiệu trưởng;

- Đại diện Công đoàn Trường: Đ/c Nguyễn Thị Mai Hương;

- VCNLĐ Trung tâm HTDN.

Trung tâm HTDN

Hiệu trưởng

PH1

Thứ 5

15/06/2023

7h30

Hội nghị viên chức Phòng Thanh tra- Pháp chế

- Đại diện BGH: PHT. Nguyễn Quốc Tuấn;

- Đại diện Công đoàn Trường: Đ/c Trần Anh Thắng;

- VCNLĐ Phòng Thanh tra- Pháp chế.

Phòng TTr-PC

PHT. Nguyễn Quốc Tuấn

PH2

8h00

Hội nghị viên chức Viện đào tạo Mở

- Đại diện BGH: Hiệu trưởng;

- Đại diện Công đoàn Trường: Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo;

- VCNLĐ Viện Đào tạo Mở.

Viện Đào tạo Mở

Hiệu trưởng

P304-A6

8h00

Hội nghị viên chức Khoa Công nghệ CĐ&ĐT

- Đại diện BGH: PHT. Vũ Ngọc Pi;

- Đại diện Công đoàn Trường: Đ/c Trần Thị Phương Thảo;

- VCNLĐ Khoa Công nghệ CĐ&ĐT.

Khoa Công nghệ CĐ&ĐT

PHT. Vũ Ngọc Pi

P305-A5

14h00

Họp Hội đồng thẩm định Quy định tuyển chọn và quản lý giảng viên được cử đi đào tạo theo Đề án 89

Các thành viên Hội đồng (theo Quyết định số 839/QĐ-ĐHKTCN ngày 08/06/2023)

Phòng HC-TC

Chủ tịch HĐ

PH2

15h30

Thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng bộ môn, Phó trưởng bộ môn khoa Điện tử

- Các thành viên Tổ công tác (theo Quyết định số 561/QĐ-ĐHKTCN ngày 14/04/2023)

- Toàn thể VCNLĐ có hợp đồng từ 12 tháng trở lên của các bộ môn có nhân sự được bổ nhiệm (thứ tự họp từng bộ môn do khoa Điện tử sắp xếp)

Phòng HC-TC

Khoa Điện tử

Tổ trưởng Tổ công tác

PH1

Thứ 6

16/06/2023

8h00

Hội nghị viên chức Khoa Khoa học CB&ƯD

- Đại diện BGH: PHT. Nguyễn Quốc Tuấn;

- Đại diện Công đoàn Trường: Đ/c Trần Anh Thắng;

- VCNLĐ Khoa Khoa học CB&ƯD.

Khoa Khoa học CB&ƯD

PHT. Nguyễn Quốc Tuấn

P305-A5

8h00

Hội nghị Báo cáo viên tháng 6 năm 2023.

- Đ/c Đỗ Trung Hải

- Báo cáo viên cấp tỉnh

Văn phòng Đảng ủy

Bí thư đảng ủy

PH1 ĐHTN

9h30

Hội nghị viên chức Phòng Kế hoạch- Tài chính

-  Đại diện BGH: Hiệu trưởng;

- Đại diện Công đoàn Trường: Đ/c Nguyễn Thị Mai Hương;

- VCNLĐ Phòng KH-TC.

Phòng KH-TC

Hiệu trưởng

PH1

10h00

Hội nghị viên chức Viện NC&PTCNC về KTCN

- Đại diện BGH: PHT. Nguyễn Quốc Tuấn;

- Đại diện Công đoàn Trường: Đ/c Đỗ Văn Quân;

- VCNLĐ Viện NC&PTCNC về KTCN.

Viện NC&PTCNC về KTCN

PHT. Nguyễn Quốc Tuấn

P207-A6

10h00

Hội nghị viên chức Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế

- Đại diện BGH: PHT.Trần Minh Đức;

- Đại diện Công đoàn Trường: Đ/c Vũ Lai Hoàng;

- VCNLĐ Trung tâm HTĐTQT

Trung tâm HTĐTQT

PHT. Trần Minh Đức

PH2

13h30

Công bố Quyết định thanh tra, kiểm tra công tác quản lý và tổ chức đào tọa 02 chương trình tiên tiến giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2023 tại Trường ĐHKTCN

- Đại diện BGH: PHT Nguyễn Quốc Tuấn;

- Đại diện thành viên Đoàn thanh tra;

- Trưởng các đơn vị: P. Đào tạo;  Khoa Quốc tế; TTHTĐTQT.

Phòng TT-PC

PHT. Nguyễn Quốc Tuấn

 

PH2

14h00

Hội nghị viên chức Phòng Quản lý chất lượng

- Đại diện BGH: Hiệu trưởng;

- Đại diện Công đoàn Trường: Đ/c Phùng Thị Thu Hà;

- VCNLĐ Phòng QLCL.

Phòng QLCL

Hiệu trưởng

PH1

15h00

Hội nghị viên chức Khoa Kỹ thuật Oto&MĐL

- Đại diện BGH: PHT. Trần Minh Đức;

- Đại diện Công đoàn Trường: Đ/c Vũ Lai Hoàng;

- VCNLĐ Khoa Kỹ thuật Oto&MĐL.

Khoa Kỹ thuật Oto&MĐL

PHT. Trần Minh Đức

Hội trường K. Oto&MĐL

15h00

Hội nghị viên chức phòng Công tác HSSV

-  Đại diện BGH: PHT.Vũ Ngọc Pi;

- Đại diện Công đoàn Trường: Đ/c Lâm Hùng Sơn;

- VCNLĐ Phòng CTHSSV.

Phòng CTHSSV

PHT. Vũ Ngọc Pi

PH2

Thứ 7

17/06/2023

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

18/06/2023

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trên phần mềm trước 11h00 thứ sáu hàng tuần.

                            - Những cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.