Tạp chí - Hội thảo

STT Tác giả Tên bài báo Nhà xuất bản Năm xuất bản
1 Phạm Đức Hiểu Tính toán hiệu suất trong các hộp tốc độ của máy công cụ Tạp chí Khoa học Đại học Cơ điện, Tháng 1 trang 54-59 1973
2 Mai Trọng Nhân Lý thuyết, cấu trúc và động học của máy công cụ Tạp chí Khoa học Đại học Cơ điện, Tháng 1 trang 60-67 1973
3 Trịnh Khắc Nghiêm Những đặc điểm khi mài dụng cụ cắt dao hợp kim cứng Tạp chí Khoa học Đại học Cơ điện, Tháng 1 trang 68-72 1973