Tạp chí - Hội thảo

STT Tác giả Tên bài báo Nhà xuất bản Năm xuất bản
1 Pham Tuong Minh Duong, Lien Tien Dao and Quang Hung Nguyen Experimental and Numerical Characterization of Mechanical Behavior for the Corrugated Cardboard Advances in Engineering Research and Application. ICERA 2020 2020
2 Tuyen Xuan and Huong Nguyen Thi Design and some experimental results of the U-Type permanent magnet three phase linear motor based position control system with the Backstepping technique based disturbance observer Advances in Engineering Research and Application. ICERA 2020 2020
3 Tuyen Cao Xuan and Huong Nguyen Thi Design and some experimental results of the robust curent controller of doubly-fed induction generator in wind power plant with the Backstepping technique based disturbance observer Advances in Engineering Research and Application. ICERA 2020 2020
4 Le Van Tung, Pham Thanh Long, Ngo Van An and Bogdan Vasilev Compare the efficiency of the active filter and active rectifier to reduce harmonics and compensate the reactive power in frequency controlled electric drive systems Advances in Engineering Research and Application. ICERA 2020 2020
5 Sy Nguyen Van, Ngoc Nguyen-Dinh,Minh Duong Pham Tuong, HungNguyen Quang and Nga Nguyen Thi Thanh The dimensional synthesis of the four-bar mechanism with a symbiotic organisms search algorithm Advances in Engineering Research and Application. ICERA 2020 2020
6 Sy Nguyen Van, Nga Nguyen Thi Thanh, Ngoc Nguyen-Dinh and Qui X.Lieu Truss optimization under frequency constraints by using a combined differential evolution and Jaya algorithm Advances in Engineering Research and Application. ICERA 2020 2020
7 Sy Nguyen Van, Thuy Diem Thi Thu, Nga Nguyen Thi Thanh and Ngoc Nguyen-Dinh Evolutionary tuning of PID controllers for a spatial cable-driven parallel robot Advances in Engineering Research and Application. ICERA 2020 2020
8 Van-Truong Nguyen, Tien-Dat Hoang, Thi Kim Ngan Nguyen, Minh Tan Pham and Van Thanh Dang Role of electrolyte media on exfoliation of MoS2 nanosheets by electrolysis plasma-induced method Advances in Engineering Research and Application. ICERA 2020 2020
9 Duc Tan Vu, Ngac Ky Nguyen, Eric Semail and Thi Thanh Nga Nguyen Current Harmonic Eliminations for Seven-phase Non-sinusoidal PMSM Drives applying Artificial Neurons Advances in Engineering Research and Application. ICERA 2020 2020
10 Duc Trung Do, Dinh Ngoc Nguyen, Thi Hong Tran, Van Khoa Vu, Thanh Tu Nguyen, Ngoc Giang Tran, Thi Quoc Dung Nguyen and Ngoc Pi Vu Influence of Cutting Parameters on Surface Roughness during Milling and Development of Roughness Model using Johnson Transformation Advances in Engineering Research and Application. ICERA 2020 2020
11 Duc Trung Do, Ngoc Giang Tran, Thi Hong Tran, Thanh Danh Bui, Van Khoa Vu, Dinh Ngoc Nguyen, Thanh Tu Nguyen and Ngoc Pi Vu A Study on Prediction of Milling Forces Advances in Engineering Research and Application. ICERA 2020 2020
12 Duc Trung Do, Dinh Ngoc Nguyen, Thi Hong Tran, Thanh Danh Bui, Thanh Tu Nguyen, Ngoc Giang Tran, Thi Quoc Dung Nguyen and Ngoc Pi Vu Enhancing Accuracy of Surface Roughness Model using Box-Cox Transformation in Surface Grinding AISI 5120 Alloy Steels Advances in Engineering Research and Application. ICERA 2020 2020
13 Ma Thị Thu Thủy Ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp 4.0 đến công tác kế toán thuế Tạp chí Tài chính, Kỳ 2 - Tháng 5/2020 (729), trang 101-103 2020
14 Nguyễn Thị Hồng Nhung Tổng quan phát triển kinh tế vùng Duyên hải Nam Trung bộ giai đoạn 2010 - 2017 Tạp chí Tài chính doanh nghiệp 2020
15 Ngô Thị Hồng Ánh Doanh nghiệp chuyển nhượng bất động sản ở Việt Nam: khe hở pháp luật thuế và khuyến nghị, Tạp chí Công thương 2020
16 Ngô Thị Hồng Ánh So sánh quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế trong nước và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Tạp chí Công thương 2020
17 Ngô Thị Hồng Ánh Pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế, bất cập và khuyến nghị, Tạp chí Công thương 2020
18 Pham Thi Huyen, Tong Thi Phuong Thao Legal mechanisms and improvement solutions to enhance the rights to access to information on administrative procedures Tạp chí công thương, tháng 7/2020 2020
19 Pham Thi Huyen, Tong Thi Phương Thao Research on residence management regulations in a number of countries in the world Tạp chí công thương, số 13 tháng 6/2020, trang 60-65. 2020
20 Nguyễn Thị Thu Thủy Tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong điều kiện hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Tạp chí Dạy và Học ngày nay, số Kỳ 2- 04/2020, ISSN: 1859-2694; Tr19-21 2020
21 Lương Thị Thúy Nga Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đức và Tài của người cán bộ cách mạng và sự vận dụng trong giai đoạn hiện nay Tạp chí Dân tộc, số 231, trang 6-8 2020
22 Phạm Thành Long, Nguyễn Văn Thịnh, Lê Thị Thu Thủy Mô hình hóa và mô phỏng trường nhiệt độ trong buồng dưỡng hộ ngói xi măng cát, cốt sợi polymer Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 5, 2020. 2020
23 N. Q. Hoang and V. D. Vuong Controller design based on a kinematic estimator for a 3rrr planar parallel robot driven by electric motors Vietnam J. Sci. Technol., vol. 57, no. 4A, pp. 95–106, 2019, doi: 10.15625/2525-2518/57/4A/14258. 2020
24 Trần Anh Đức Tự động hóa quá trình đo và đánh giá sai số chế tạo các thông số ăn khớp của bánh răng trên máy đo tọa độ 3 chiều Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 2020
25 Trần Anh Đức Tính toán thiết kế hệ thống khuấy cho bể mạ composite Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 2020
26 Nguyễn Thanh Hà, Hà Thanh Tùng, Phạm Thị Ngọc Dung Một số vấn đề về quy hoạch, vận hành và truyền thông trong mạng điện phân phối thông minh Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, tập 225(06), Tr 334 - 342, ISSN 1859 - 2171 2020
27 Hà Thanh Tùng Tối ưu hóa lịch trình sử dụng tải điều hòa không khí trên cơ sở các bộ tổng hợp tải Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, tập 225(06), Tr 284 - 291, ISSN 1859 - 2171. 2020
28 Cao Xuân Tuyển, Nguyễn Thị Hương Thiết kế xây dựng rơ le kỹ thuật số bảo vệ quá điện áp có đặc tính bảo vệ độc lập phục vụ công tác giảng dạy tại khoa Điện – Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên TNU Journal of Science and Technology, Vol. 225, No. 06, pp. 505-512, May, 31, 2020. ISSN: 1859-2171, e-ISSN: 2615-9562. [Online], Available:http://jst.tnu.edu.vn/jst/ft/view/66 2020
29 Đinh Văn Tiệp, Phạm Thị Thu Hằng XÂY DỰNG TRÌNH THỰC THI CHO PHƯƠNG PHÁP SAI PHÂN LÙI DẠNG KHỐI LIÊN TỤC Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, tập 225, số 06, 2020 2020
30 Nguyen Thi Phuong, Nguyen Tai Giap New results on finite-time guaranteed cost control of linear uncertain conformable fractional-order systems Tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên, tập 225, 02, 2020. 2020
Trang 7/85