• CURRENT STATUS OF INNOVATIVE STARTUP IN VIETNAM TODAY

  • Tác giả
    : Trương Thị Thùy Liên Hoàng Thị Hải Yến
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : PROCEEDING INTERNATIONAL RESEARCH CONFERENCE INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP FOR SUSTAINABLE DEVELOPEMENT GOALS: A JOURNEY OF 5 YEARS AND THE PATH AHEAD, Page 120-127, ISBN: 9786043014433

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác