• Design Mallesham-Rajani fuzzy PID controller and application for gap transmission system

  • Tác giả
    : Le Thi Thu Ha, Nguyen Thi Kieu Trang
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : International Journal of Engineering Technology Research & Management, iJETRM Vol. 4, Issues 02. 3, 2020, P61-70

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác