• Studying of the fermentation process in black tea production technolgy applied by image processing method

  • Tác giả
    : Lê Thị Thuý Ngân Tạ Minh long Trần Thị Thanh Huyền
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : International Journal of Software & Hardware Research in Engineering (IJSHRE), ISSN: 2347-4890

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác