• Financial management of supply chains in Viennam: A case study of companies in the steel industry

  • Tác giả
    : Nguyễn Thị Kim Huyền
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : SSRG International Journal of Economics and Management Studies, ISSN: 2393-9125

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác