• Technology Transfer In The Internadiate Goods: One Case In Vienam

  • Tác giả
    : Nguyễn Thị Hoàng Oanh Dương Thị Thùy Linh
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : SSRG International Journal of Economics and Management Studies Volume 7 Issue 12, 62-66, December 2020, ISSN: 2393-9125

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác