• Cost Optimization Based on Experimental Design Method in Sand Blasting Systems

  • Tác giả
    : Tran Thi Hong, Nguyen Thi Thanh Nga, Bui Thanh Danh, Do Thi Tam, Luu Anh Tung, Tran Ngoc Giang, Nguyen Thanh Tu, Vu Ngoc Pi
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : Technology Reports of Kansai University, Volume 62, Issue 08, September, 2020, ISSN: 0453-2198

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác