• Cost Optimization Study of Two-stage Bevel Helical Gearboxes

  • Tác giả
    : Tran Thi Hong Hong, Tran Thi Phuong Thao, Nguyen Dinh Ngoc, Tran Ngoc Giang, Nguyen Thanh Tu, Luu Anh Tung, Nguyen Thi Quoc Dung, Vu Ngoc Pi
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : Technology Reports of Kansai University, Volume 62, Issue 07, August, 2020, ISSN: 0453-2198

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác