• An Investigation of Influence of Design Parameters on the Partial Gear Ratios

  • Tác giả
    : Tran Thi Hong Hong, Vu Thi Lien, Chu Ngoc Hung, Bui Thanh Danh, Tran Ngoc Giang, Le Xuan Hung, Vu Ngoc Pi, and Nguyen Thanh Tu
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : Technology Reports of Kansai University, Volume 62, Issue 08, September, 2020, ISSN: 0453-2198

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác