• A study on mass optimization of two-stage helical gearboxes with second stage double gear sets

  • Tác giả
    : Tran Thi Hong, Nguyen Khac Tuan, Bui Thanh Danh, Le Xuan Hung, Luu Anh Tung, Nguyen Thanh Tu, Tran Ngoc Giang, Vu Ngoc Pi ;
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : Technology Reports of Kansai University, Volume 62, Issue 06, July, 2020, ISSN: 0453-2198

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác