• Buiding and Organizing the appratus ò democratic republic og VIETNAM - basic political solution of HO CHI Minh to protect the national independence in VIETNAM in 1945-1946 period

  • Tác giả
    : Ngô Thị Phương Thảo
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : International Journal of Social Science and Humanities Research Vol. 8, Issue 4, pp: (386-397), Month: October - December 2020, ISSN 2348-3164 (online)

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác