• Buiding the great national unity bloc - political measures of HO CHI MINH to protect national indepenence in VIETNAM in the period 1945-1954

  • Tác giả
    : Ngô Thị Phương Thảo
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : International Journal of Social Science and Humanities Research Vol. 8, Issue 4, pp: (334-340), Month: October - December 2020, ISSN 2348-3164 (online)

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác