• MODEL REDUCTION OF UNSTABLE SYSTEMS BASED ON BALANCED TRUNCATION ALGORITHM

  • Tác giả
    : Vũ Ngọc Kiên Nguyễn Hồng Quang
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) Vol. 11, No. 3, June 2021.ISSN: 2088-8708

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác