• The algorithm of adaptive control for active suspension systems using pole assign and cascade design method

  • Tác giả
    : ISSN: 2089-4856 Chi Nguyen Van
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : International Journal of Robotics and Automation (IJRA) Vol.9, No.4, December 2020, pp. 271~280 ISSN: 2089-4856, DOI: 10.11591/ijra.v9i4.pp271-280

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác