• Position Control of a Pneumatic Valve Using Nonlinear Model Predictive Control Based on Kalman Filter

  • Tác giả
    : Nguyễn Văn Chí Hoàng Đức Quỳnh Nguyễn Hồng Quang
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : Journal of Mechanical Engineering Research and Developments Vol. 44, No. 1, pp. 265-278 Published Year 2021, ISSN: 1024-1752

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác