• MODEL REDUCTION IN SCHUR BASIC WITH POLE RETENTION AND H2 NORM ERROR BOUND

  • Tác giả
    : Vu Ngoc Kien Nguyen Hong Quang
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : Journal of Mechanical Engineering Research and Developments Vol. 44, No. 1, pp. 279-293 Published Year 2021, ISSN: 1024-1752

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác