• A powerful model predictive control via stability condition for direct matrix converter

  • Tác giả
    : Ngo Minh Duc Nguyen Kim Anh Le Dinh Hieu H. Tran Ngo Van Quang Binh
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : SN Applied Sciences SN Applied Sciences, 2(12), 1-10. https://doi.org/10.1007/s42452-020-03857-x, ISSN 2523-3971 (ESCI)

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác