• Optimal design parameters of air suspension systems for semi-trailer truck. Part 1: modeling and algorithm

  • Tác giả
    : Nguyen Van Tuan , Le Van Quynh , Vi Thi Phuong Thao, Le QuangDuy.
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : Vibroengineering PROCEDIA, Vol. 33, 2020, p. 147- 152. https://doi.org/10.21595/vp.2020.21563, ISSN (Print) 2345-0533, ISSN (Online) 2538-8479

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác