• Microscopic Damage Model for Fibrous Composites Considering Randomness in Constituent Materials

  • Tác giả
    : Hoàng Tiến Đạt, Nguyễn Ngọc Kiên, Nguyễn Văn Trường, Hoàng Thị Hải Yến, Daichi Kurita)
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : Materials Science Forum, Volume 1015, Trang 51-56, ISSN (print): 0255-5476

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác