• Assessment of Enterprises Satisfaction on E-Tax Payment Server in Thai Nguyen Province, Viet Nam

  • Tác giả
    : Ma Thị Thu Thủy; Nguyễn Thị Hồng
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : The International Journal of Business & Management, Volume 8 Issue 9 September,2020 Page 131-134, ISSN: 2321-8916

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác