• On Robust Control of Permanent Magnet Synchronous Generators Using Robust Integral of Error Sign

  • Tác giả
    : Nguyễn Tiến Hoàng Nguyễn Hồng Quang Đào Phương Nam Vũ Thị Thúy Nga
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : Advances in Intelligent Systems and Computing. Volume 1284, November 2020, pp. 156-166., ISSN: 2194-5357

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác