• Numerical Simulation of Flow Around the Ship Using CFD

  • Tác giả
    : Vũ Ngọc Kiên Nguyễn Hồng Quang
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : Journal of Mechanical Engineering Research and Developments Vol. 43, No.7, pp. 75-86 Published Year 2020, ISSN: 1024-1752

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác