• Experiment based comparative analysis of stator current controllers using predictive current control and proportional integral control for induction motors

  • Tác giả
    : , Võ Thanh Hà; Trần Trọng Minh; Nguyễn Tùng Lâm; Nguyễn Hồng Quang
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : Bulletin of Electrical Engineering and Informatics. Vol. 9, No. 4, August 2020, pp. 1662~1669, ISSN: 2302-9285

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác