• Quality management solution for physical education process for students

  • Tác giả
    : Tran Thu Hang
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : IJRDO - Journal of Educational Research, Volume 5, issue 6, pp.20-24, ISSN 2456-2947

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác