• Improving the effectiveness of managing physical education activities for students of Thai Nguyen University of Technology at present

  • Tác giả
    : Duong Van Tan, Luu Thanh Nga
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : American Research Journal of Humanities Social Science, Volume 3, issue 6, pp.108-112, ISSN 2378-702X

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác