• HARDWARE SOLUTION USING DSP-C2000 TO DETERMINE THE ROTOR FLUX OF AN INDUCTION MOTOR

  • Tác giả
    : Vũ Ngọc Kiên
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development (IJMPERD) Vol. 10, Issue 2, Jun 2020, 13589-13596, ISSN(P): 2249–6890; ISSN(E): 2249–8001

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác