• An empirical investigation of SiO2 nano concentration under MQL on surface roughness in hard milling of JIS SKD61 steel

  • Tác giả
    : Đỗ Thế Vinh Phan Thành Đạt
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : Journal of Applied Engineering Science vol.18, p. 432 - 437, 9/2020; DOI: 10.5937/jaes18-27335, ISSN: 1451-4117

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác