• NUMERICAL SIMULATION PROPELLER HARACTERISTICS IN OPEN WATER CONDITION USING RANSE METHOD

  • Tác giả
    : Vũ Ngọc Kiên Nguyễn Hồng Quang
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development (IJMPERD) Vol. 10, Issue 3, Jun 2020, 12635-12644, ISSN(P): 2249–6890; ISSN(E): 2249–8001

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác