• Optimal sizing of distributed energy resources and battery energy storage system in planning of islanded micro-grids based on life cycle cost

  • Tác giả
    : Vũ Văn Thắng
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : Energy Systems, online, https://doi.org/10.1007/s12667-020-00384-x, ISSN: 1868-3975

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác