• Influence of Ship’s Longitudinal Center of Buoyancy on The Ship Resistance by Panel Method

  • Tác giả
    : Vũ Ngọc Kiên Nguyễn Hồng Quang
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : Journal of Mechanical Engineering Research and Developments; Vol. 43, No.6, pp. 349-359. Published Year 2020, ISSN: 1024-1752

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác