• FIELD-ORIENTED CONTROL FOR INDUCTION MOTOR VALIDATING ON DSPC2000 HARDWARE SYSTEMS

  • Tác giả
    : Vu Ngoc Kien
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development (IJMPERD) ; Vol. 10, Issue 4, Jun 2020, 11443-11452

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác