• COMPARISON FFECTS OF TURBULENCE MODELS FOR RANS COMPUTATION OF FLOW AROUND SHIP

  • Tác giả
    : Nguyen Hong Quang
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development (IJMPERD) , Vol. 10, Issue 3, Jun 2020, 9311-9320, ISSN (P): 2249–6890; ISSN (E): 2249–8001

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác