• Reduced Order of the Unstable System Using Balanced Truncation Algorithm Based on Continuous-Discrete Mapping and its Application to Control

  • Tác giả
    : Vu Ngoc Kien Nguyen Hong Quang
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : Journal of Mechanical Engineering Research and Developments, Vol. 43, No.6, pp. 299-307 Published Year 2020, ISSN: 1024-1752

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác