• Motion Results of a Self-Mobile System With Mentioning the Stochastic Characteristic in the Friction Force

  • Tác giả
    : Dương Thế Hùng; Nguyễn Thế Thịnh
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development (IJMPERD); DOI: 10.24247/ijmperdjun202079, Vol. 10, Issue 3, Jun 2020, 885-894, ISSN: 2249–6890

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác