• Improving quality of business support service in Thai Nguyen department of planning and investment

  • Tác giả
    : Bùi Thị Phương Hồng; Tống Thị Phương Thảo; Phạm Thị Huyền
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : International Journal of Economics, Commerce and Management; DOI: http://ijecm.co.uk/volume-viii-issue-7/, ISSN: ISSN 2348 0386

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác