• The Hybrid Solar-RF Energy for Base Transceiver Stations

  • Tác giả
    : Cuong V. Nguyen, Minh T. Nguyen, Toan V. Quyen, Anh M. Le, Linh H. Truong
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : Wireless Communications and Mobile Computing Journal, Vol. 2020, ISSN: 1530-8669 (Print) ISSN: 1530-8677 (Online)

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác