• Optimizing Hybrid Energy Harvesting Mechanisms for UAVs

  • Tác giả
    : Toan V. Quyen, Cuong V. Nguyen, Anh M. Le, Minh T. Nguyen
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : EAI Endorsed Transactions on Energy Web. Vol. 7 Issue28, ISSN: 2032-944X

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác