• Control Algorithms for UAVs: A Comprehensive Survey

  • Tác giả
    : Hoa T. Nguyen, Toan V. Quyen, Cuong V. Nguyen, Anh M. Le, Hoa T. Tran, Minh T. Nguyen
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : EAI Endorsed Transactions on Industrial Networks and Intelligent Systems, Vol. 7, Issue 23, ISSN: 2410-0218

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác