• Balancing Control of Two-Wheel Bicycle Problems.

  • Tác giả
    : Vu Ngoc Kien Nguyen Hong Quang
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : Hindawi; Mathematical Problems in Engineering; Volume 2020, Article ID 6724382, 12 pages. https://doi.org/10.1155/2020/6724382, ISSN: 1024-123X (Print) ISSN:1563-5147 (Online)

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác