• Effect of Operating Conditions of a Double-Drum Vibratory Roller on Vehicle Vide Comfort

  • Tác giả
    : Le Van Quynh, Nguyen Thi Kim Thoa
  • Năm xuất bản
    : 2020
  • Nhà xuất bản
    : International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), Vol.7(6),p. 7380-7384, e-ISSN: 2395-0056 p-ISSN: 2395-0072

Tóm tắt

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác